Σκοπός του Σωματείου είναι η προστασία και κατοχύρωση των επαγγελματικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ρεφλεξολόγων, οι οποίοι εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή παρέχουν εξηρτημένη εργασία σε διάφορους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, η ανάπτυξη της ρεφλεξολογίας, η οποία είναι μια ήπια, ολιστική, φυσική, συμπληρωματική μέθοδος φροντίδας του ανθρώπου και ειδικότερα είναι μια μέθοδος αυτοβελτίωσης, που βασίζεται στην ύπαρξη αντανακλαστικών σημείων στα πέλματα και στα αντανακλαστικά σημεία του σώματος και ασκείται με ειδικούς χειρισμούς και πιέσεις στα σημεία αυτά, με τους οποίους επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση και η εξισορρόπηση του ανθρώπινου οργανισμού και την απελευθέρωση των αυτοθεραπευτικών δυνάμεων του ανθρωπίνου σώματος, ώστε όλες οι λειτουργίες του οργανισμού να γίνονται αρμονικά και να διευκολύνεται η διαδικασία αυτοθεραπείας του ατόμου και η ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του Σωματείου σχετικά με τις εξελίξεις της ρεφλεξολογίας.

Ειδικότερα σκοποί του Σωματείου είναι οι εξής:

1. Η αναγνώριση του επαγγέλματος του ρεφλεξολόγου.
2. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των μελών του Σωματείου.
3. Η αναβάθμιση του κύρους του επαγγέλματος που ασκούν τα μέλη του Σωματείου.
4. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του Σωματείου.
5. Η προάσπιση των συνταγματικών, κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών των ρεφλεξολόγων και ειδικότερα του συνταγματικού δικαιώματος τους να ασκούν ελεύθερα και απρόσκοπτα το επάγγελμα τους.

6. Η προαγωγή του επαγγέλματος του ρεφλεξολόγου, με σκοπό την προστασία, τη βελτίωση και τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης του ανθρώπινου οργανισμού με την εμβάθυνση στη μελέτη, την εξάσκηση και την εξειδίκευση στην ρεφλεξολογία; με τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων, την έκδοση ειδικών εντύπων κ.λ.π., για την προώθηση της επιμόρφωσης, της διδασκαλίας και την πρακτική εξάσκηση σε αυτήν των μελών του Σωματείου, αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να έρθει σε επαφή με την ρεφλεξολογία.
7. Η εποπτεία και έγκριση των τίτλων σπουδών που απαιτούνται για την απόκτηση εκ μέρους οποιουδήποτε της ιδιότητος του ρεφλεξολόγου.
8. Η επιδίωξη όπως κατοχυρωθεί νομοθετικά το αποκλειστικό δικαίωμα του Σωματείου, να χορηγεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στους ασκούντες επαγγελματικά την ρεφλεξολογία και όπως οι αρμόδιες κατά τόπους Δ.Ο.Υ. μη δέχονται δηλώσεις ενάρξεως επιτηδεύματος οποιουδήποτε ασκεί επαγγελματικά την ρεφλεξολογία, χωρίς την εκ μέρους τους προσκόμιση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία χορηγείται κατά τα προαναφερόμενα.
9. Η επιδίωξη όπως καλυφθεί από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς διάκριση, η επιστροφή των εξόδων παροχής υπηρεσιών που έχουν σχέση με την άσκηση της ρεφλεξολογίας.
10. Η επιδίωξη όπως εναρμονισθεί η Ελληνική νομοθεσία σχετικά με τις συμπληρωματικές μεθόδους αυτοβελτίωσης και φροντίδας της υγείας με την Κοινοτική νομοθεσία και με τη νομοθεσία των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία έχουν αναγνωρισθεί νομοθετικά οι συμπληρωματικές μέθοδοι αυτοβελτίωσης και φροντίδας της υγείας και οι κανόνες απόκτησης της ειδικότητας του ρεφλεξολόγου και άσκησης του επαγγέλματος αυτού.
11. Η δημιουργία Ταμείου Συνεργασίας και Αλληλοβοήθειας των ρεφλεξολόγων.
12. Η επικοινωνία και συνεργασία του Σωματείου με άλλα Σωματεία και Οργανώσεις του Εξωτερικού, όπως και με άλλα σχετικά Επιστημονικά Σωματεία του εσωτερικού.

Η επιδίωξη των παραπάνω σκοπών του Σωματείου θα γίνεται με νόμιμα μέσα, ως εξής:
1. Με τη διενέργεια ερευνών και σεμιναρίων, τη μετάφραση ξένων βιβλίων, την οργάνωση διαλέξεων, συμποσίων, την έκδοση ειδικών βιβλίων και εντύπων και την ίδρυση κέντρων και ομάδων υποστήριξης, που θα έχουν σκοπό την προώθηση του επαγγέλματος του ρεφλεξολόγου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
2. Με την οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξάσκησης με σκοπό τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών στην εξάσκηση του επαγγέλματος του ρεφλεξολόγου, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
3. Με την προαγωγή, υποστήριξη και ενθάρρυνση της έρευνας στην ρεφλεξολογία,
4. Με την προβολή του επαγγέλματος του ρεφλεξολόγου και ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ρεφλεξολογία, με κάθε τρόπο και κυρίως δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
5. Με την άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας στα πλαίσια των σκοπών του Σωματείου.